Slow Polska

Regulamin Portalu SlowPolska.pl

01

postanowienia ogólne

Portal SlowPolska jest oficjalnie zarządzany przez firmę Maria Ocioszyńska Perfect Performance z siedzibą w Warszawie przy ul. Pohoskiego 2/10, 02-730, NIP: 5213810151. Prowadzimy serwis internetowy typu marketplace, który jest platformą łączącą podróżujących („Klienci”) z lokalnymi dostawcami usług turystycznych („Usługodawcy”) oferującymi unikalne doświadczenia, takie jak noclegi w nietypowych lokalizacjach, warsztaty kulturalne, lokalne atrakcje czy specjalistyczne wyprawy.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego SlowPolska.pl. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Nasz Serwis zapewnia platformę, na której Usługodawcy mogą prezentować i oferować swoje usługi, a Klienci mają możliwość przeglądania tych ofert, dokonywania rezerwacji oraz płatności za wybrane usługi. Poprzez konto w naszym Serwisie („Konto”), Klienci mogą również zarządzać swoimi rezerwacjami, sprawdzać ich status, a także w razie potrzeby kontaktować się bezpośrednio z Usługodawcami w celu dostosowania swojego pobytu do indywidualnych potrzeb, na przykład poprzez dodawanie dodatkowych usług lub zmianę liczby uczestników.

Pamiętaj jednak, że SlowPolska nie jest bezpośrednim dostawcą usług turystycznych. Odpowiedzialność za jakość, realizację i wszelkie aspekty związane z wykonaniem usług turystycznych, włączając w to zakwaterowanie, wyżywienie, czy program zwiedzania, spoczywa bezpośrednio na Usługodawcach. Nasza rola ogranicza się do zapewnienia miejsca, w którym możesz łatwo znaleźć i zarezerwować te usługi, oraz wspierania procesu rezerwacji i płatności.

Rejestracja w serwisie jest dobrowolna i wymaga podania danych osobowych oraz akceptacji regulaminu. Użytkownik odpowiada za prawdziwość podanych danych oraz za zachowanie poufności hasła do konta.

02

definicje

2.1 Użytkownik – osoba fizyczna, która dokonała akceptacji regulaminu i korzysta z usług oferowanych przez Serwis.

2.2 Usługodawca – podmiot prezentujący swoje usługi turystyczne w Serwisie, odpowiedzialny za realizację usług.

2.3 Rezerwacja – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu dotycząca usług turystycznych.

03

Zasady korzystania z naszego Serwisu i dokonywania Rezerwacji

3.1. Kwalifikacje użytkowników: Aby korzystać z naszego Serwisu i dokonywać Rezerwacji, musisz być pełnoletni (co najmniej 18 lat). Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony, która jest nieodpłatna.

3.2. Proces rejestracji: Rejestracja wymaga podania podstawowych danych, takich jak imię, nazwisko, adres email oraz ustawienie hasła. Twoje hasło powinno być silne i różnić się od tych używanych w innych serwisach. Wszelkie dane osobowe, które nam przekazujesz, muszą być prawdziwe i aktualne.

3.3. Tworzenie i zarządzanie kontem: Po pomyślnej rejestracji otrzymasz dostęp do Konta, gdzie możesz zarządzać swoimi rezerwacjami, aktualizować dane oraz, w razie potrzeby, rozwiązać umowę poprzez usunięcie Konta.

3.4. Procedura dokonywania Rezerwacji: Rezerwacja usługi turystycznej odbywa się poprzez wybranie oferty Usługodawcy, zaakceptowanie warunków (w tym ceny) oraz podanie danych niezbędnych do realizacji usługi, takich jak termin usługi, liczba osób, czas przyjazdu oraz dane kontaktowe.

3.5. Płatności: Wszystkie płatności za Rezerwacje są dokonywane z góry, poprzez bezpieczne systemy płatności zintegrowane z naszym Serwisem. Musisz dokonać płatności w trakcie procesu rezerwacji, aby potwierdzić swoje zobowiązanie i zabezpieczyć swoją rezerwację.

3.6. Komunikacja z Usługodawcami: Po dokonaniu Rezerwacji, Serwis przekaże Usługodawcy Twoje dane kontaktowe niezbędne do realizacji usługi. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednią komunikację między Tobą a Usługodawcą poza platformą.

04

Odwołanie rezerwacji

4.1. Warunki odwołania: Możesz odwołać swoją Rezerwację zgodnie z warunkami określonymi przez Usługodawcę. Zasady te zostaną jasno określone przy każdej ofercie i będą różnić się w zależności od Usługodawcy.

4.2. Opłaty za odwołanie: W zależności od polityki Usługodawcy, odwołanie rezerwacji może wiązać się z opłatami, które zostaną jasno określone w procesie rezerwacji. W przypadku odwołania, możemy także naliczyć opłaty manipulacyjne, jeśli takie zostały wcześniej ustalone.

4.3. Procedura odwołania: Informacje dotyczące procesu odwołania, w tym sposób zgłaszania odwołania, będą dostępne w Twoim Koncie oraz podczas procesu rezerwacji. Wszelkie odwołania muszą być dokonywane zgodnie z procedurą określoną przez Usługodawcę.

4.4. Zwroty: W przypadku akceptacji odwołania przez Usługodawcę, wszelkie należne zwroty płatności zostaną przetworzone zgodnie z warunkami określonymi w ofercie. Serwis będzie pośredniczyć w realizacji zwrotów, jednak ostateczna odpowiedzialność za zwrot należności leży po stronie Usługodawcy.

4.5. Spory dotyczące odwołań: W przypadku sporów wynikających z odwołań, staramy się działać jako mediator, aby zapewnić sprawiedliwe rozwiązanie zgodne z naszymi standardami obsługi klienta oraz przepisami prawa.

05

własność intelektualna

Wszystkie prawa do treści w serwisie SlowPolska.pl są zastrzeżone. Użytkownik może korzystać z treści serwisu wyłącznie w ramach dozwolonego użytku prywatnego.

07

zakończenie korzystania z serwisu

SlowPolska zastrzega sobie prawo do zakończenia Twojego dostępu do Serwisu oraz usunięcia Twojego Konta, jeżeli zostaną złamane postanowienia niniejszego Regulaminu lub zostaną naruszone przepisy prawa podczas korzystania z Serwisu. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu lub prawa, zostaniesz przez nas poinformowany o takim stanie rzeczy. Przyznamy Ci okres nie krótszy niż 15 dni na skorygowanie naruszeń. Jeśli w tym czasie nie naprawisz zaistniałych naruszeń, będziemy zmuszeni rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz usunąć Twoje Konto.

07

reklamacje

Jeśli nie jesteś zadowolony z jakości usług oferowanych przez SlowPolska, masz prawo złożyć reklamację („Reklamacja”). W treści reklamacji należy dokładnie opisać napotkane problemy oraz wyrazić swoje oczekiwania co do ich rozwiązania. Konieczne jest również podanie danych umożliwiających twoją identyfikację, tak abyśmy mogli skutecznie odpowiedzieć na twoje zgłoszenie.

Zobowiązujemy się do odpowiedzi na Twoją reklamację jak najszybciej, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. W przypadku skomplikowanych spraw, które wymagają dodatkowych analiz lub zgromadzenia informacji od Usługodawców, termin ten może ulec wydłużeniu, o czym zostaniesz niezwłocznie poinformowany.

08

zmiany regulaminu

SlowPolska zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie z ważnych przyczyn, zapewniając co najmniej 15-dniowy termin powiadomienia przed wprowadzeniem zmian. Ważne przyczyny zmiany Regulaminu mogą obejmować:

  • zmiany w przepisach prawa mające wpływ na naszą działalność;
  • konieczność przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom;
  • potrzeba poprawy ochrony prywatności użytkowników lub Usługodawców;
  • zmiany w polityce prywatności;
  • dążenie do usprawnienia funkcjonowania Serwisu;
  • wprowadzenie nowych usług lub zmiany w zakresie już świadczonych usług.

W uzasadnionych przypadkach, takich jak pilne zmiany przepisów prawa wchodzące w życie w terminie krótszym niż 15 dni lub konieczność dostosowania się do wymogów prawnych, możemy zmienić Regulamin bez zachowania powyższego terminu powiadomienia. O każdej planowanej zmianie Regulaminu poinformujemy Cię za pośrednictwem e-maila oraz przez umieszczenie stosownej informacji w Serwisie.

Jeśli nie zgadzasz się z wprowadzonymi zmianami w Regulaminie, masz prawo do zakończenia korzystania z Serwisu. Możesz to zrobić poprzez usunięcie swojego Konta lub wysłanie do nas wypowiedzenia umowy. Zachęcamy do regularnego przeglądania Regulaminu w celu zapoznania się z aktualnymi zasadami korzystania z Serwisu SlowPolska.

09

postanowienia ogólne

Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Jeśli jesteś konsumentem, przysługuje Ci możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Możesz to zrobić przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje na temat tego sposobu rozstrzygania sporów znajdziesz na stronie: http://spsk.wiih.org.pl/index.php. Dodatkowo, jako konsument masz również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Jeżeli nie jesteś konsumentem, wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu oraz tych związanych z interpretacją niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby SlowPolska.

Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników Serwisu SlowPolska.pl. Zachęcamy do regularnego zapoznawania się z jego treścią, aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami i obowiązującymi procedurami.

SKLEP

DOŁĄCZ DO PODRÓŻY